mk1_1717

Clarkston MI parade

Clarkston, MI parade goer