mk1_1777

Clarkston MI parade

Clarkston, MI parade downtown flag